Artikelen

Verslag ALV 2013

Blogbericht geplaatst op 15-05-2013

Door de secretaris

Algemene ledenvergadering SV Beilen 23-04-2013

De aandacht voor de Algemene ledenvergadering van de leden mag als zeer goed worden beschouwd met maar liefst zesendertig leden aanwezig in het gebouw en acht meldingen van verhindering. Even na acht uur opent voorzitter Jan Kiers de vergadering. Heet een ieder van harte welkom en verheugt zich over de goede opkomst.
De notulen van de ALV van 24-04-2012 zijn gelezen en worden door de vergadering goedgekeurd.

Voorzitter Kiers deelt vervolgens aan de aanwezigen mee dat het voornemen, zoals dat vorig jaar was gemeld,  om de bij ons hurende vereniging JWF de huur op te zeggen, eind 2012 is uitgevoerd. Als reden noemt hij nog even dat een reeks van incidenten de relatie nogal had bekoeld.
Als opmerkelijk feit kan hij melden dat in december alle gaten in het plafond op de banen zijn dichtgemaakt. Het opmerkelijke zit hem in het gegeven dat sinds het vertrek van JWF er geen nieuwe gaten bij zijn gekomen.
Verder meldt de voorzitter het verheugende feit dat we als vereniging een week voor de vergadering een audit hebben gehad van een vertegenwoordiger van de KNSA met als resultaat dat we nu een gecertificeerde vereniging zijn. Hij spreekt zijn dank uit aan het adres van iedereen die op de achtergrond daarvoor het nodige werk heeft verzet.

Secretaris De Vries stipt aan dat we in sportschutterland een turbulent jaar achter de rug hebben met maar liefst twee nieuwe circulaires met nieuwe regels en verklaart dat het Bestuur de hieruit voortvloeiende veranderingen toe zal passen. Ten aanzien van de nieuwe certificerings eisen voorziet hij een daling van het aantal vereniging binnen de KNSA, domweg omdat kleine clubjes bijna niet kunnen voldoen aan de eisen. Dit zal uitstroom van schutters in het algemeen kunnen betekenen maar ook een aanwas van schutters bij onze vereniging, omdat men op zoek moet naar een andere vereniging. Hij is verheugd over de bereidheid van diverse leden om functies op te pakken en daar cursussen voor te doen en roept geïnteresseerden nog op om de cursus WOK, wedstrijd organiserend kader, te gaan doen. Hij meldt nog even de extra beschikbaarheid van de donderdagavond ten behoeve van eigen leden, nu JWF is vertrokken, en besluit met te melden dat 26 mei al weer de 12e wapenbeurs weer georganiseerd wordt.

Penningmeester Van der Herberg toont balans en resultatenrekening op het grote beamerscherm en legt uit dat de vereniging het redelijk goed doet ondanks dat er ook dit jaar weer kostenverhogingen zijn doorgevoerd. KNSA afdrachten vormen een dure hobby en ook de barinkoop stijgt gestaag. Uiteraard valt de inkomst van het genootschap van ezels weg en daarmee ook hun baromzet, hoewel die de laatste tijd toch al niet veel meer om het lijf had. De andere huurder De COM, daarentegen bevalt het uitstekend bij ons en dat is wederzijds. Ten aanzien van wat extra opbrengsten ziet hij perspectief in het vrijkomen van de donderdagavond waarop nu leuke dingen voor eigen leden kunnen worden georganiseerd en hij noemt ook de verhuur van de meerschots luchtpistolen als bron van inkomsten. Komt bij dat we erg veel investering hebben gedaan en onderhoud hebben verricht dus op korte termijn hoeven geen grote investeringen te worden gepleegd. De reserve voor eventualiteiten is gezond dus hij constateert dat het zo slecht niet gaat.
De heren Steenge en Gerding hebben hun licht laten schijnen over de boeken. Zij loven de penningmeester en stellen voor decharge te verlenen hetgeen gebeurt.

In direct vervolg stelt de penningmeester voor om de contributie te verhogen. Deze is in 15 jaar nooit veranderd en als reden geeft hij het feit dat alles duurder wordt. Bovendien is gebleken dat wij de goedkoopste vereniging in Noord Nederland zijn. Hij geeft aan dat er natuurlijk ook wat extra inkomsten uit hogere barprijzen gehaald hadden kunnen worden maar dat is in voorgaande jaren al enige keren gedaan. Het voorstel is dan ook om de maandelijkse kosten van 10,25 te verhogen naar 12,50 en om dit in te laten gaan op 1 januari 2014. Vanuit de zaal komt geen enkel gemor. In tegendeel er wordt nog gesuggereerd dat dit wel een heel kleine verhoging is. Niettemin is niemand tegen dus wordt het voorstel aangenomen.

De Bestuursverkiezing verloopt rimpelloos dus de heer Bos wordt herkozen en de heer Hop wordt toegevoegd aan het Bestuur.
Voorzitter Kiers legt vervolgens een en ander uit over de certificering. Hij geeft aan dat certificering een kwaliteitseis is die vanuit de Overheid verplicht is gesteld en die door de KNSA wordt geëffectueerd. Iedere schietvereniging zal dus gecertificeerd moeten worden anders mag de vereniging zich niet meer profileren als schietvereniging. Om gecertificeerd te blijven zal een schietvereniging zich dus moeten houden aan de daaraan gestelde eisen. Als dwingende eis is door de overheid gesteld dat iedere sportschutter aantoonbaar moet maken waarom hij/zij een machtiging bezit. Voor de schutters met een machtiging of schutters die een machtiging willen hebben heeft dit tot consequentie dat ze minimaal verplicht zijn om deel te nemen aan de interne competitie.

De exacte tekst is als volgt;

2.4 Privé-wapens
2.4.1 Voorwaarden privéverlof schietsport
Onverminderd de bij of krachtens de wet gestelde vereisten, gelden bij de verlofaanvraag voor een privéverlof in het kader van de schietsport, de volgende voorwaarden:
a. Een redelijk belang kan slechts bestaan wanneer:
1) De sportschutter op het moment waarop het verlof wordt aanvraagd tenminste de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft;
2) de sportschutter regulier lid is van een in Nederland gevestigde, bij de KNSA aangesloten en door de KNSA gecertificeerde schietvereniging en dit twaalf maanden voorafgaand aan de verlofaanvraag ook was. Hierbij kunnen aansluitende lidmaatschappen van verschillende schietverenigingen worden meegeteld;2425
3) de sportschutter in het bezit is van een geldige, op zijn naam gestelde KNSA-licentie;
4) de sportschutter kan aantonen dat hij of zij in wedstrijdverband een door de KNSA gereglementeerde of erkende tak van schietsport (zie B 2.6) zal beoefenen, die binnen het verband van de schietvereniging waarvan hij lid is kan worden beoefend (zie ook B 2.4.7.). Hierbij kan worden uitgegaan van de verklaring zoals die door het bestuur van de schietvereniging op het aanvraagformulier is gesteld;26
5) de sportschutter in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 18 schietbeurten heeft verricht (zie B 2.4.2.);
6) de sportschutter aantoonbaar in wedstrijdverband, als voorgeschreven door de KNSA, de schietsport beoefent.

Voor de gehele ciculaire verwijs ik graag naar http://www.knsa.nl/pdfs/stcrt-2013-991.pdf

Voorzitter Kiers vertelt verder dat we tevens de volgende stap willen doen, te weten, het verkrijgen van een kroontje. Aan de certificering hangt een veiligheidsreglement. Jan laat weten dat de tekst van het veiligheidsreglement kan worden gevonden op de clubsite.
De regels in dit reglement gelden voor ieder lid en de tekst heeft gevolgen voor de verouderde statuten en het huishoudelijk reglement. Aldus laat hij weten dat het Bestuur doende is om deze stukken aan te passen en sluitend op elkaar te maken.

Tijdens de rondvraag informeert de heer Wasse  naar de nieuwelingencursus in verband met zijn zoon, die op 8 mei van start blijkt te gaan. Voorzitter Kiers sluit daarmee het officiële deel van de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aandacht en inbreng.

Hierna geeft de voorzitter een heldere en duidelijke uitleg over het nieuwe elektronische registratiesysteem. Daarna krijgt Peter Stuart het woord als vertegenwoordiger van de wedstrijdcommissie het woord en op geheel eigen wijze strooit hij met enveloppen voor de eerste prijzen.