Artikelen

Verslag ALV 2012

Blogbericht geplaatst op 03-05-2012

Verslag Algemene ledenvergadering 2012

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 24 april konden 36 leden verwelkomd worden en maar liefst zes leden hadden de moeite genomen om zich met kennisgeving afwezig te melden.

Even na de klok van achten vraagt voorzitter Jan Kiers de aandacht. Hij spreekt een welkomstwoord en opent de vergadering. Voor iedereen is dan de agenda helder zichtbaar geprojecteerd op een scherm dankzij de nieuwe beamer. Jan laat de aanwezigen weten dat de beamer is aangeschaft met het oog op professionalisering van de instructie activiteiten. Vervolgens worden de notulen van de vergadering op 26-04-2011 goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken dus de voorzitter gaat verder met mee te delen dat er zeer veel weerstand is ontstaan tegen de circulaire KNSA/Opstelten. De daaruit voortvloeiende petities en weerstand in de tweede Kamer gecombineerd met de ledenweerstand tijdens de KNSA ledenvergadering hebben er voor gezorgd dat de circulaire voorlopig van de baan is. Hij waarschuwt de aanwezigen dat hij er vast van overtuigd is dat er weldegelijk dingen gaan veranderen. Roept dan ook iedereen op om zo zuiver en secuur mogelijk met het verlof en de schietsport om te gaan. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen verlof en fouten hebben consequenties voor ons allemaal. Voor het moment kunnen we in ieder geval voortgaan op de huidige voet.

De volgende mededeling gaat over onze verenigingswapens. Er zijn in de loop van tijd nogal wat donaties geweest en aanschaffingen gedaan en om een ieder te laten zien wat we naast de kk pistolen en revolvers in huis hebben toont Jan op het scherm afbeeldingen van respectievelijk Tanfoglio, 2x Walther GSP’s, 2x .30M1 karabijntjes, SIG militair geweer, AR15, 2x karabijntjes in .22, en Walther luchtwapen.

Ter afsluiting van de mededelingen laat de heer Roelof Nijland weten dat ons lid Jan Zijgers onlangs is overleden. Dit schokkende feit was het Bestuur nog niet bekend. Zo dit bekend was geweest hadden we zeker ons respect namens de vereniging getoond tijdens de afscheidsceremonie. De heer Zijgers leed aan een akelige ziekte waarvan bij constatering al duidelijk was dat dit terminaal zou zijn.

De secretaris memoreert een kleine leden-daling door het afscheid nemen van een aantal jeugdleden die in een leeftijd waren gekomen waarin opleiding of andere interesses een hogere prioriteit krijgen dan de schietsport. De Vries laat verder weten dat het een misverstand is om te denken dat ieder nieuw lid na een jaar zonder meer een machtiging krijgt. Het Bestuur was in de loop der jaren al zorgvuldiger geworden maar gezien de huidige stand der dingen, waarbij de schietsport onder een vergrootglaasje ligt, zullen we er heel secuur mee om gaan.

Na de secretaris krijgt de penningmeester het woord uit wiens relaas helder kan worden afgeleid dat de vereniging gezond is. We beschikken over de nodige reserves en ruimte die de mogelijkheid biedt om indien nodig of gewenst zonder problemen investeringen te kunnen doen. Hij noemt het wat jammer dat de inkomsten van de politietrainingen wat teruggelopen zijn maar neemt aan dat dit zich wel herstelt want de mannen moeten tenslotte ook hun vaardigheden bij houden.

Over de iets tegenvallende winst van de kantine vraagt de heer Kattekamp of hier niet iets meer marge in kan. Peter laat weten dat de winstmarge momenteel 30% is en dat hij dit voor een kantine heel reëel vindt. Er is genoeg geld in kas dus hebben we extra winst uit kantine niet nodig. Waarna voorzitter Kiers het woord geeft de kascommissie bestaande uit de heren  Lucas Zinger en Peter Gerding. Zij hebben enige uren zitten zweten boven de boekhouding en worden verzocht door de voorzitter om hun bevindingen te melden.

Bij monde van Peter Gerding laat de kascommissie weten een keurige boekhouding te hebben mogen aanschouwen die ze grondig hebben door gespit en waarin geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Derhalve stelt de commissie voor de penningmeester Decharge te verlenen.

Voorzitter Kiers vraagt of de vergadering haar instemming aan dit voorstel kan verlenen, hetgeen gebeurt, waarna de penningmeester en de kascommissie worden bedankt voor hun inspanningen.

De heer Zinger verlaat de commissie en de heer Steenge volgt hem op. Na wat rondvragen kan als nieuw reservelid de heer Harold Bos worden verwelkomd.

Statutair aftredend en herkiesbaar zijn de heren Braam en Van der Herberg welke beiden door de vergadering worden herkozen.

Voorzitter Kiers laat verder weten dat het Bestuur het voornemen heeft geëffectueerd om de huurovereenkomst met schutterij JWF aan het einde van het jaar op te zeggen. Hierdoor komt de donderdagavond vrij en het plan is om die avond te gaan gebruiken ten behoeve van onze eigen leden door het organiseren van speciale thema activiteiten. Daar kan militair pistool schieten onder gezien worden maar ook andere dingen als lucht wedstrijden en al wat dies meer zij. Komt bij, zo verduidelijkt hij, dat de ook chemie tussen JWF en de SV gaandeweg wat verminderd is. De daarop aansluitende rondvraag levert geen reacties op waarna Jan Kiers de vergadering sluit met dankzegging aan toehoorders en betrokkenen om vervolgens Peter Stuart uit te nodigen de prijsuitreikingen te verrichten van de interne competitie.

De heer Stuart laat weten dat er geen verrassingen zijn geweest dit jaar. Hij heeft ongeveer eenzelfde aantal deelnemers te verwerken gehad en een aantal van de winnaars van vorig jaar staan ook nu weer op de lijst.

Hij laat weten dat de regeltjes toch weer iets veranderd zijn. We gaan met wat strakkere regels aan het werk. De wijziging zit hem onder andere in het aantal series. Dit gaat van acht naar twaalf. Hij heeft mogen constateren dat sommige schutters op het laatste moment enthousiast werden maar dat ging niet door. Dus twaalf series in een keer daar trappen we niet in, zo stelde hij. Vervolgens ging hij over tot het uitreiken van de enveloppen met tegoedbonnen. Waarbij hij opmerkte dat mevrouw Ferment trouw series inleverde en met maar liefst 20 series recordhouder was op de voet gevolgd door onze jonge vriend Pepping die 18 series had ingeleverd.

De exacte resultaten zijn te zien op de verenigingssite en hangen gepubliceerd aan het mededelingenbord.

A.J. de Vries
Secretaris