Artikelen

Verslag algemene ledenvergadering

Blogbericht geplaatst op 25-04-2008

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden op 15-04-2008 in het Clubhuis.
 
Aanwezig zijn ruim dertig geïnteresseerde leden.
Rond de klok van acht uur opent PLV Voorzitter P. van der Herberg de vergadering en heet een ieder welkom. In zijn voorwoord memoreert Peter het wegvallen van Eggo Venema en Simon Hop. Beiden zijn na een langdurig en slopend ziekbed overleden. Hij legt er de nadruk op dat beiden veel hebben betekend voor de Vereniging en dat hun overlijden gezien mag worden als een groot gemis.
Naar aanleiding van de notulen van vorig jaar komt de certificering van de Vereniging nog ter sprake. Hierover deelt de voorzitter mee dat dit in de afrondende fase is. Tevens komt de verbetering van de 50 meterbaan ter sprake, welke dit jaar zijn beslag zal vinden. Uiteindelijk zal dit meer lichtopbrengst opleveren en minder energiekosten met zich mee brengen.
Besloten is om communicatie naar de leden te stimuleren door voortaan op geregelde tijden een informatiebulletin uit te brengen. Dit zal bij de baancommandant verkrijgbaar zijn.
De secretaris presenteert de kersverse Schiethuus troffee waarop dit jaar de naam van de SV Beilen prijkt. Eind vorig jaar is voor het eerst een wedstrijd geschoten voor deze beker tussen de diverse gebruikers van Het Schiethuus. Het ligt in de bedoeling om ieder jaar een onderlinge wedstrijd tussen JWF, de COM en de SV Beilen te organiseren.
Het verslag van de Penningmeester ziet er weer prettig uit en derhalve is ook de kascommissie tevreden en verleent de Penningmeester De Charge.
Hierna volgt de verkiezing van de leden voor de bezwarencommissie, waarin voortaan de heren Steenge, Stuart en Lammers zitting nemen met als reserve leden de heren Drent en Van Zonneveld.
Tijdens de bestuursverkiezing wordt de heer De Vries herkozen en de heer Kiers als nieuw bestuurslid gekozen.
Als nieuwe voorzitter is de heer Raimond Bos voorgedragen door het bestuur. P van der Herberg motiveert het hoe en waarom aangaande de voordracht, waarna de heer Bos met algemene stemmen tot voorzitter wordt gebombardeerd. Hij ontvangt felicitaties, de onvermijdelijke voorzitters hamer en de leiding over het verdere verloop van de vergadering.
Door de heer Bloemers wordt nog de kwestie interne competitie aan de orde gebracht en met name de wens dat toch vooral meer leden hieraan deel gaan nemen.
Vervolgens vindt de prijsuitreiking van de interne competitie plaats door de heer Stuart. De eerste plaats houders ontvangen uit zijn hand een envelop met inhoud.
Voorzitter Bos bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
 
Nb Dit is een globaal overzicht. Exacte notulering is uitsluitend voor leden op te vragen bij de Secretaris.
A.J. de Vries