Artikelen

Reglement Interne Competitie

Blogbericht geplaatst op 13-09-2012

Interne Competitie

Competitie opzet, indeling en spelregels.

HOOFD SPELREGELS:

 1. Elke schutter krijgt de gelegenheid om wekelijks zijn/haar competitiekaarten te schieten en deel te nemen aan de discipline(s) van zijn/haar voorkeur.
 2. Bij terugkomst van de baan dient men de kaarten zelf te voorzien van score vermelding.
 3. De schutter dient zélf zijn/haar score op te tellen (en dus ook op de kaart te vermelden).
 4. Slechts 1 competitie serie pér avond pér discipline en conform de KNSA, ISSF en IBS reglementen.
 5. Een vriendelijk verzoek aan de Militair-Pistool schutters: gaarne uw achternaam vermelden op de scorelijsten, dit ter voorkoming van mogelijke misverstanden!
 6. De getelde kaarten voorzien van achternaam en wedstrijd stempel kunnen in de daarvoor bestemde bus in de hal gedeponeerd worden. Niet afgeven bij de baancommandant(en)!

OPMERKING:

 • Deelname aan meerdere disciplines is altijd mogelijk.
 • Wisselen van discipline is eveneens mogelijk, geef dit vóóraf even door aan Peter Stuart.
 • Het inleveren van meer dan 12 series gedurende het competitie jaar is altijd mogelijk.
 • Het competitie jaar loopt van algemene ledenvergadering tot ca. 2 week voor de daarop volgende ledenvergadering. Gedurende die periode kan men zijn/haar series schieten.

TOELICHTING / WEDSTRIJD REGELEMENT:

 1. Slechts 1 serie pér discipline pér avond, dus het inleveren van meerdere series van één enkele discipline is niet toegestaan. (Uitzondering: sectie Militair Pistool)
 2. Kaarten die niet voorzien zijn van score tellen niet mee, ingeleverde kaarten zonder score hebben automatisch “0 punten” (zie punt 5.)
 3. Kaarten welke niet voorzien zijn van een achternaam tellen helaas niet mee (zie punt 5.)
 4. De baancommandanten dienen bij uitreiking van de kaarten er op toe te zien dat de kaarten voorzien zijn van: ACHTERNAAM, competitie- en datumstempel!
 5. Kaarten die niet voorzien zijn van een score- en naamsvermelding worden max. 1 week achter gehouden. Zonder naam vermelding is niet te achterhalen van wie de kaart is en kan niet in de competitie worden opgenomen. De schutter dient hier zélf op toe te zien.
 6. Ook schutters zonder een eigen wapen kunnen vanzelfsprekend deelnemen aan de competitie. Dit is bijvoorbeeld zeer gewenst voor de aanvraag van een “Verlof”
 7. Van de schutters die toch meer dan 1 serie per discipline per keer inleveren zal slechts 1x een score (de hoogste) vermelding in de competitie worden opgenomen.
 8. Het inleveren van meerdere series in 1 keer tegen einde van het competitie jaar zal niet worden geaccepteerd, zo heeft men automatisch te maken met punt 7.
 9. Voor een definitieve eindscore vermelding dient men minimaal 12 series van de 12 te hebben geschoten. Met uitzondering van leden die met kennisgeving hiertoe niet in de gelegenheid zijn, bijvoorbeeld schutters die pas lid zijn geworden of bij ziekte.
 10. Bij een achterstand kan in overleg met de wedstrijdcommissie deze worden ingehaald, om misverstanden te voorkomen dient dit vooraf gemeld te worden bij Peter Stuart.
 11. Maximaal 10 schoten/patronen per serie, bij gemiste schoten deze niet aanvullen met meer schoten/patronen totdat er 10 inslagen op de (moeder)kaart zichtbaar zijn. Wanneer duidelijk geworden is dat er gesjoemeld is volgt er diskwalificatie.
 12. Wanneer er geen 10 schoten op de kleinere “wedstrijd kaart” zichtbaar zijn maar wel op de “moeder kaart” dan moeten de schoten op de moeder kaart wel in de totale score worden opgenomen. Alle 10 schoten binnen de 1 t/m 10 ring tellen tenslotte mee!
 13. Een proef kaart is niet van toepassing, dit kan/mag uw reguliere oefen kaart zijn.
 14. Over de tussenstand/uitslag/score vermeldingen van de IC kan slechts 1 week na publicatie gediscussieerd worden. Bij twijfel van de score beslist de wedstrijdcommissie. Men dient zich als eerste zich te melden bij de Peter Stuart uit naam van de wedstrijdcommissie. Bij een eventueel dispuut kan men zich daarna wenden bij het dagelijks bestuur. (wijzigingen t.b.v. het reglement zijn voorbehouden)

Hou het eerlijk en wees sportief!

Wanneer u de 10 schoten verdeeld over de moeder kaart én wedstrijd kaart heeft geschoten tel deze dan wel gezamenlijk op. Vul de (kleinere) wedstrijd kaart niet aan totdat u uiteindelijk 10 schoten op deze kaart heeft. Behalve dat dit oneerlijk is tegenover uw collega schutters houdt u zich hiermee zelf ook behoorlijk voor de gek.
Mocht de wedstrijdcommissie hiervan gewaar worden dan zal in overleg met het dagelijks bestuur passende maatregelen getroffen worden.
(Opmerking: De internewedstrijdcommissie ontvangt vaak signalen dat schutters zich hieraan schuldig maken!)

Ondanks dat men zelf de kaarten moet optellen is er wekelijks controle (na tellen) op de score vermeldingen! Bij een onjuiste vermelding van scores heeft de wedstrijdcommissie de keuze uit de volgende mogelijkheden:
A: De juiste score vermelden (1e keer).
B: De ingeleverde kaart(en) met “0” punten waarderen (2e keer).
C: De schutter uitsluiten van de competitie (bij herhaling).

Deze foutief getelde kaarten worden maximaal 1 maand ten gunste van de desbetreffende schutter door de wedstrijdcommissie achter gehouden. Daarna is er helaas geen mogelijkheid meer voor reclamatie.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:

Het kan uiteraard voorkomen dat door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) de schutter niet in de gelegenheid is om zijn/haar series gedurende het jaar te schieten.

Hiervoor maken wij graag een uitzondering, laat het in dat geval de wedstrijd commissie en/of het dagelijks bestuur even weten zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

WANNEER KAN ER I.C. GESCHOTEN WORDEN?

Elke maandag- en dinsdagavond kan worden deelgenomen aan de I.C. mits anders door het bestuur is aangegeven. Men kan dan onder andere denken aan overige Interne Wedstrijden, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan de banen. De sectie zwartkruit/historische wapens staat los van deze interne competitie en is derhalve niet opgenomen, deze groep schiet uitsluitend op de aangeven zondagen.

INDELING / KLASSE:

De schutters worden per discipline ingedeeld in A, B en C Klasse (al naar gelang van het aantal deelnemers per discipline).

Wanneer men zich in het loop van het competitie jaar wil verbeteren dan is dit mogelijk door meer dan 12 kaarten (=minimum) in te leveren. Er is geen limiet aan het aantal ingeleverde kaarten, met dien verstande dat men slechts 1 serie “per discipline/per avond” schiet.

In de tussentijd zal minimaal om de maand een tussenstand gepubliceerd worden, een tussentijdse (actuele) stand van zaken kan altijd worden ingezien. Vraag hier desgewenst naar bij Peter Stuart.

Op de TV presentatie in de kantine staat uw score, klasse, discipline én aantal geschoten series weergegeven. Hou er rekening mee dat deze ca. maandelijks bijgewerkt is, de laatste (actuele) publicatie datum staat vermeld.

Zowel de beginnende en ervaren schutters/leden kunnen gedurende het jaar hiermee hun resultaten zo overzichtelijk inzien. Door de klasse indeling krijgen ook de minder ervaren schutters de gelegenheid om kans te maken op een (hogere) plaats vermelding. Daarmee maakt men ook kans op een prijs.

De einduitslag en prijsuitreiking zullen plaats vinden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

(wijzigingen t.b.v. het reglement zijn voorbehouden)

Uw deelname zal door het bestuur en wedstrijdcommissie bijzonder op prijs worden gesteld.