Artikelen

Algemene Ledenvergadering 2009

Blogbericht geplaatst op 23-11-2010

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV-BEILEN

Gehouden in het Schiethuus op 28-04-2009

 

Aanwezig zijn 34 leden. 1 met kennisgeving afwezig.

 

Om even over achten vraagt Voorzitter Raimond Bos de aandacht met de hamer.

1

Opening van de vergadering door voorzitter R. Bos die alle aanwezigen welkom heet.

2

De notulen van de op 15-04-2008 gehouden ALV worden met instemming van de leden goedgekeurd.

3

De secretaris laat weten geen ingekomen stukken te hebben en dat van alle niet aanwezige leden alleen de heer Sterks met kennisgeving afwezig is.

4

De voorzitter deelt mee dat ons lid Koos Wolf in het ziekenhuis ligt met een hartprobleem. Hij is gelukkig herstellende en kan op korte termijn naar huis. Verder komt ter sprake dat een oud plan nieuw leven ingeblazen lijkt te gaan worden. Er is ooit gefilosofeerd over een tweede verdieping op het gebouw waardoor lucht schietbanen en een instructieruimte gerealiseerd kunnen worden. Destijds is dit plan afgeblazen wegens gebrek aan luchtschutters. Inmiddels is er echter ruime belangstelling voor luchtschieten zowel vanuit de jeugdschutters als vanuit senior schutters zodat de investering verantwoord kan worden. Voorzitter laat weten dat de plannen nog zeer pril en prematuur zijn en dat het Bestuur op termijn met een goed onderbouwd plan naar de leden zal komen.

5

In het verslag van de secretaris memoreert de heer De Vries dat de vereniging weer een aktief jaar achter de rug heeft. De Schiethuus troffee wisselbeker is voor de tweede maal door de SV Beilen gewonnen. Het aantal leden staat momenteel op 94 waar nog vier bij komen die momenteel de introductiecursus doen. Er is dus ruimte voor nieuwe schutters.

Het geplande informatiebulletin komt niet echt van de grond. Om toch communicatie met de leden te houden wordt veel informatie op de verenigingssite geplaatst. Voor het verstrekken van zeer actuele informatie zijn alle e-mail adressen van de leden verzameld. Secretaris laat verder weten dat de zwartkruitsectie weer een wapenbeurs heeft gepland die op 10 mei zal plaatsvinden. De belangstelling van de standhouders is weer groot.

De maandag avond groep EPP schutters mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Verder laat de secretaris weten dat Koos Wolf een oproep heeft gedaan voor vrijwillige helpers tijdens wedstrijden.

6

Uit het financieel verslag van de penningsmeester, de heer Peter van der Herberg blijkt dat de vereniging gezond is. Aan de hand van de Balans en de resultaten rekening geeft de penningmeester de vergadering uitleg. Ter sprake komt onder andere een post obligaties die al geruime tijd uitbetaald kunnen worden maar waarvoor nog steeds niemand zich is komen melden. De hypotheekkosten vielen hoger uit dan vorig jaar in verband met gestegen rente. De spaarrekening toont een fraai bedrag waarover de penningmeester verklaart dat in zijn filosofie deze reserve moet blijven bestaan als buffer voor eventualiteiten zoals onderhoud aan het gebouw en vervanging van inventaris. Hij sluit de balans af met ruim tien mille winst.

Aan de hand van de resultatenrekening verduidelijkt Hr Van der Herberg dat de cursuskosten voortkomen uit de trainer-A opleidingen die momenteel gevolgd worden door de heren J. Kiers en H. Bos. Inkomsten uit verhuur zijn behoorlijk. Met name de verhuur aan de politie en de bedrijfs uitjes zijn lucratief. Nieuw op de resultaten rekening zijn de inkomsten onder de post EPP en gelukkig sluit ook de resultaten rekening af met de genoemde winst.

7

De voorzitter geeft het woord aan de Kascommissie. De heer Rino Kattekamp laat weten dat hij samen met de heer Michael Henze het genoegen heeft gehad om een nette en zorgvuldig onderhouden boekhouding te mogen inzien. Diverse delen en posten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd waarbij geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Derhalve verzoekt hij de vergadering om onder dankzegging de penningmeester Decharge te verlenen.

De voorzitter vraagt de vergadering hiermee akkoord te gaan, hetgeen gebeurt.

8

Als nieuw lid van de kascommissie wordt de heer M. Henze benoemd. Deze was reservelid maar viel dit jaar in voor de heer Lammerts welke was verhinderd. Als nieuw reserve lid wordt de heer Patrick van Noort benoemd.

9

Hier zou de benoeming van nieuwe leden voor de bezwaren commissie plaats vinden. Dit punt is echter geschrapt omdat de leden net een jaar geleden benoemd zijn.

10

De bestuursleden Albert Braam en Peter van der Herberg zijn statutair aftredend en beide herkiesbaar. Voorzitter vraagt de secretaris of er tegen kandidaten zijn hetgeen wordt ontkend. Derhalve vraagt de heer Bos of de heren door de vergadering herkozen worden, hetgeen met instemming wordt beaamd.

11

Tijdens de rondvraag informeert de heer Kattekamp naar de geplande nieuwbouw. Voorzitter laat weten dat er nog niet veel concreets bekend is en dat er nog slechts een ruwe schets ter uitwerking ligt.

De heer Bloemers laat namens de wedstrijd commissie weten dat op twaalf juni een interne wedstrijd pistool wordt georganiseerd. Daaraan kan worden deelgenomen door zowel klein kaliber als groot kaliber schutters. Hij noemt verder nog enige geplande wedstrijden en wijst er op dat de specifieke data op de verenigingssite vermeld worden.

De heer Warringa vraagt nog naar de contributie, waarop de penningmeester laat weten dat deze wederom niet hoeft te worden verhoogd. Ook de barprijzen zullen zeker tot na januari op het huidige niveau blijven.

 

In aansluiting hierop krijgt de heer Peter Stuart het woord. In zijn hoedanigheid als interne competitie coördinator laat hij weten dat de deelname beter was dan vorig jaar. Het herinneringsbriefje had ook een positief effect op de deelname, niettemin zijn er toch ook weer veel deelnemers die te weinig kaarten hebben ingeleverd. Daarom is er voor de eindresultaten berekening een gemiddelde genomen. Wegens te weinig ingeleverde kaarten was er van de groot kaliber revolver/pistool discipline geen resultaat te realiseren. Het tegenovergestelde is het geval met de jeugdleden  die zo fanatiek zijn dat ze veel te veel kaarten hebben geschoten. Als talent noemt de heer Stuart met name Doenja Mol die het heel goed doet.

Hierna verricht hij de prijs uitreikingen van enveloppen met waarde bonnen welke besteedbaar zijn bij wapenhandel Slendebroek.

12

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en aandacht en sluit het officiële deel van de vergadering.

De heer Raimond Bos nodigt iedereen uit om de trainers informatie presentatie van de heer Jan Kiers te bekijken welke in aansluiting op de vergadering door hem zal worden verzorgd.