Artikelen

Algemene Ledenvergadering 29 april 2014

Blogbericht geplaatst op 17-03-2014

Schietvereniging Beilen
Noordveen 23
Beilen

13-03-2014

Onderwerp: Algemene Leden Vergadering.

Geacht lid,

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden gehouden in het clubhuis. De vergadering staat gepland voor dinsdag 29 april en zal om 20.00 uur worden geopend.

AGENDA:

1 Opening

2 Notulen ALV-2013

3 Ingekomen stukken

4 Mededelingen

5 Verslag Secretaris

6 Verslag Penningmeester

7 Verslag Kascommissie bestaande uit de heren D. Steenge en H. Bos.

8 Benoeming nieuw lid kascommissie

9 Bestuursverkiezing

       a - Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer  A.J. de Vries.
       b - Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer  J. Kiers.
       c - Herverkiezing van de heer J. Kiers als voorzitter.

10 Rondvraag

11 Sluiting

Aansluitend verzorgt de heer P. Stuart de prijsuitreiking voor de beste prestaties binnen de interne competitie.

Belangstellende aanwezigen worden ontvangen met koffie op kosten van de vereniging. Zoals te doen gebruikelijk zal er niet worden geschoten op de avond van de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

A.J. de Vries
Secretaris.