Artikelen

Algemene ledenvergadering 26 april 2011

Blogbericht geplaatst op 06-04-2011

Schietvereniging Beilen
Noordveen 23
Beilen

05-04-2010

Onderwerp; Algemene Leden Vergadering.

Geacht lid,

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden gehouden in het clubhuis.

De vergadering staat gepland voor dinsdag 26 april en zal om 20.00 uur worden geopend.
 

AGENDA;

1 Opening

2 Notulen ALV-2010

3 Ingekomen stukken

4 Mededelingen

5 Verslag Secretaris

6 Verslag Penningmeester

7 Verslag Kascommissie bestaande uit Hr Henze en Hr Lammerts

8 Benoeming nieuw lid kascommissie

9 Bestuursverkiezing;

     Statutair aftredend en herkiesbaar zijn de heren de Vries en Kiers..

10 Verkiezing nieuwe voorzitter.

     De heer Bos treedt terug en door het Bestuur wordt de

     vice-voorzitter Jan Kiers voorgedragen tot voorzitter.

11 Rondvraag

12 Sluiting

 

Belangstellende aanwezigen worden ontvangen met koffie op kosten van de vereniging.
Zoals te doen gebruikelijk zal er niet worden geschoten op de avond van de ledenvergadering.
 

Met vriendelijke groet,

A,J, de Vries
Secretaris