Artikelen

Algemene Ledenvergadering 24 april 2012

Blogbericht geplaatst op 04-04-2012

Schietvereniging Beilen
Noordveen 23
Beilen

03-04-2012

Onderwerp: Algemene Leden Vergadering.


Geacht lid,

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden gehouden in het clubhuis.

De vergadering staat gepland voor dinsdag 24 april en zal om 20.00 uur worden geopend.

AGENDA

1 Opening

2 Notulen ALV-2011

3 Ingekomen stukken

4 Mededelingen

5 Verslag Secretaris

6 Verslag Penningmeester

7 Verslag Kascommissie bestaande uit Hr. L. Zinger en Hr. P. Gerding

8 Benoeming nieuw lid kascommissie

9 Bestuursverkiezing:

   Statutair aftredend en herkiesbaar zijn de heren A. Braam en P. van der Herberg

10 Huurovereenkomst JWF

11 Rondvraag

12 Sluiting

Aansluitend vindt de prijsuitreiking voor de beste prestaties binnen de interne competitie plaats.

Zoals te doen gebruikelijk zal er niet worden geschoten op de avond van de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

 

A.J. de Vries
Secretaris