Artikelen

Agenda ledenvergadering

Blogbericht geplaatst op 06-03-2008

 

 

 

Schietvereniging Beilen
Noordveen 23
Beilen
 
03-03-2007
 
 
Onderwerp; Algemene Leden Vergadering.
 
 
Geacht lid,
 
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden gehouden in het clubhuis.
 
De vergadering staat gepland voor dinsdag 15 april en zal om 20.00 uur worden geopend.
 
AGENDA;
1   Opening
2   Notulen ALV-2007
3   Ingekomen stukken
4   Mededelingen
5   Verslag Secretaris
6   Verslag Penningmeester
7   Verslag Kascommissie hr Stuart en hr Lammers
8   Benoeming nieuw lid kascommissie
9   Benoeming leden nieuwe bezwaren commissie
10 Bestuursverkiezing;
      Statutair aftredend en herkiesbaar is Dries de Vries.
      Als nieuw bestuurslid wordt Jan Kiers voorgedragen.
      Als nieuwe voorzitter wordt Raimond Bos voorgedragen.
11 Rondvraag
12 Sluiting
 
Belangstellende aanwezigen worden ontvangen met koffie op kosten van de vereniging. U wordt verder vriendelijk verzocht om niet in de kantine te roken voor of tijdens de vergadering.
 
Zoals te doen gebruikelijk zal er niet worden geschoten op de avond van de ledenvergadering.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
A.J. de Vries
Secretaris.